Duy Sesimi Projesi Nedir?

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” Hibe Programı

Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum ! Projesi

 

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde toplumların ve bu ülkelerdeki kurumların arasında güçlü, derin ve sürdürülebilir bir diyalogun kurulması zorunludur. Bu da ancak, ülkelerarası diyalogun teşvik edilmesi amacıyla sivil toplum diyalogunun gelişmesine bağlıdır.

Medya, birçok konuda kamuoyunun görüşlerinin şekillendirilmesinde en önemli etkenlerden biridir. AB politikalarının kamuoyunun görüşlerinde değişim sağlanmasında, Sivil toplumların birbirini anlamasında, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin değiştirilmesi, kapasitelerinin artırılması, görünürlüklerinin sağlanmasında Medya sektörü önemli bir görev üstlenmektedir.

Son yıllarda yaşanan engelli istihdamındaki artış, toplumdaki “yanlış anlayışın” düzelmeye başladığını gösteriyor. Ancak engelli bireylerin, engelleri nedeni ile çalışmalarının mümkün olmadığı düşüncesine dayalı bu yanlışın, iş hayatına yansımaları halen sürüyor. Engelli bireylerin çalışma hayatının rekabete dayalı hızına ayak uyduramayacakları yönündeki yaklaşım; onların sorumluluk alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yapabilecekleri alanlarda istihdam edilmemeleri sonucunu doğuruyor. Tahsili ve nitelikleri ne olursa olsun, engelli bireylerin kariyer planlaması gerektirmeyen, vasıfsız işlerde çalışmaları uygun görülüyor. Engelli istihdamı dendiğinde santralde ya da evrak kayıtta çalıştırılacak, yapılan işe katma değer yaratması mümkün olmayan personel akla geliyor. Eğitim hem engelli bireyin iş gücüne katılması hem de engelli bireyin çevresindeki sosyal ve kültürel engelleri kaldırmak bakımından tek çözüm yolu olarak görülebilir. Engelli bireylerin kendi eğitimlerine önem vermesinin yanında kurumlarında eğitim anlamında eksiklikleri var çünkü engellilerin işe alımına sadece mevcut kotayı doldurma yaklaşımı yaygın bir durumdur. Bu anlayış eğitimi olan engelli bireyleri de olumsuz etkilediği gibi, engelli bireylerinde eğitime yönelmelerinde ciddi sorunlar yaratıyor.

Proje ile dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları İŞKUR ile birlikte tespit ederek, aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörü içinde istihdamlarını sağlayabilecek mesleklere yönlendirmeyi amaçlamaktayız. Kendi özbakım becerilerine sahip eğitilebilir fiziksel engellilerin yapabilecekleri hizmetler ve meslekler olarak;

  • MUHABİR (TELEVİZYON-GAZETE-RADYO)
  • SUNUCU-HABER SPİKERİ
  • KURGU YÖNETMENİ(VİDEO KURGU OPERATÖRÜ)
  • GRAFİK TASARIMCISI
  • YENİ MEDYA İÇERİK YÖNETMENİ (İNTERNET HABER PORTAL EDİTÖRÜ)
  • MAKYAJ UZMANI (TV-SİNEMA-TİYATRO) eğitimi vererek yayın kuruluşlarında istihdama hazırlamak olacaktır.

 

Söz konusu 6 meslek dalında özbakım becerilerine sahip eğitilebilir ortopedik engelli genç kız ve erkeklerden her bir meslek grubu için 10’ar katılımcı eğitilerek  toplam 60  engelliye 6 aylık uygulamalı eğitim sonunda her bir kursiyere 288 saat meslek eğitimi, 144 saat de Kişisel Gelişim dersleri verilmiş olacaktır. Ayrıca kursiyerlerimiz hafta 2 gün Ergoterapi, psikolog ve sosyal Hizmeti uzmanlarca izlenecek olası sendromlara karşı yardımcı olunacaktır. Her hafta sonu, hafta içi yapılan derslerin eğitmen Gözlemciler tarafından ölçme ve değerlendirmeleri yapılacaktır.

Eğitimler için 7 atölye oluşturulacak,   2 çalıştay yapılacaktır. Proje uygulaması öncesinde engellilere yönelik eğitim modülleri geliştirilecek, bu modüller daha sonra kitap haline getirilip kamuoyunun ve engellilerin eğitimi için hizmete sunulacaktır.

Proje çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin profesyonel çekimlerinden elde edilecek veriler ile Tanıtım filmleri ve bir belgesel film hazırlanacak ve medya kuruluşlarında yayınlanmasına çalışılacaktır.

Çalışmaların ve uygulamaların her aşamasında çekimler yapılacaktır. Bu çekimlerin senaryolaştırılması, seslendirmesi, kurgusu ve post production’u yapılacaktır. Proje ortaklarının çalışmaları sırasında projenin uygulama aşamaları çeşitli televizyon programları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulacaktır.

Proje uygulayıcı ve ortaklarının TV’lerde konuk olmaları sağlanacak, TV ve gazetelerde haber yapılması sağlanacaktır. Böylece engellilerin de medya sektöründe yer alabileceğine ve mesleklerini sürdürebileceklerine ilişkin farkındalık yaratılacaktır. Bu çalışmalar sırasında alanla ilgili STK’ların bir araya gelerek, STK’lar arası iletişim oluşmasına destek olunacaktır.

Projemiz 12 aylık sürede gerçekleşecek ve proje sonucunda; medya sektörünün görünen yüzünde görev alabilecek özbakım becerilerine sahip engellilerden başarılı olanlar sertifikalı eğitim almış olacak, TV programlarında yayımlanabilecek bir 45 dakikalık belgesel program hazırlanmış, TV ve Radyo kamu spotları hazırlanmış ve yayınlanmış olacaktır. Medya sektörünün ihtiyacı olan ve Engellilere uygulanabilir eğitim programları geliştirilmiş 500 adet Proje sonuç kitabı basılmış olacaktır.

Proje Medya ve İletişim Akademisi Derneği tarafından yürütülecektir.